2022 YKS – Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi

Özel yetenek sınavı
Yazımıza oy verir misiniz?
 • Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır.
 • Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır.
 • Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
 • Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5’te yer almaktadır.
 • Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2022-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir.
 • Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır.
 • Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır.
 • Başvuru şartları ilgili yükseköğretim kurumları tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır.
 • Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.
 • Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
 • Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir.
 • Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim kurumlarınca yürütülecektir.
 • Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin belirlenmesi için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 • Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.
 • Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar durumlarını, ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir.
 • Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
 • Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denilecektir. Üniversiteler özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin internet adresinden 2022-YKS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
 • Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
  • a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
  • b) Ortaöğretim Başarı Puanı
  • c) 2022-TYT Puanı (TYT-P)
 • Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.
 • ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
 • ÖYSP Standart Puanı hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır:

özel yetenek sınavı
ÖYSP Standart Puanı Hesaplama

 • Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
 • Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
  • a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
  • b) Aday diğer alanlardan geliyorsaYP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
 • 2020-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir.
 • Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
 • Adayların, 2022 YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).
 • Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan)kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
 • 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022 YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022 YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*