Liseye Sınavsız Geçiş

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Online Test Çöz

Sponsorlu bağlantılar

657 sayılı kanun,657 sayılı devlet memurları kanunu disiplin cezaları,657 sayılı devlet memurları, kanunu soruları, 657 sayılı kanun izinler,657 DMK soruları çöz

 

 

 

 

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Tebrikler - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın yapılmasını emrettiği görevleri yapmayan memurlara disiplin cezası verilir.
B
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna gidilemez.
C
Görevinde olağanüstü gayret göstermeyen Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
D
Toplum düzenine aykırı davranışta bulunan Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
Soru 2

Disiplin cezalan konusunda yapılan itirazlarda, itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadırlar?

A
30
B
15
C
25
D
20
Soru 3
“Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” aşağıda belirtilen hangi disiplin cezasını gerektirir?  
A
Uyarma
B
Aylıktan kesme
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması
D
Kınama
Soru 4

Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Kademe ilerlemesinin durdurulması
B
Aylıktan kesme
C
Kınama
D
Memurluktan çıkarma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna alınmada aranacak genel şartlardan biri değildir?

A
Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak
B
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
C
Türk vatandaşı olmak
D
Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
Soru 6

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere verilen izin süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

   
A
3 yıl izin verilebilir.
B
İki yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
C
1 yıla kadar izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
D
6 ay süre ile izin verilir, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
Soru 7

Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması halinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Kınama
B
Uyarma
C
Hiçbiri
D
Aylıktan kesme
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kamu hizmetlerinde bir istihdam şekli değildir?

 
A
Sözleşmeli Personel
B
İşçi
C
Memur
D
Sözleşmeli işçi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona erme hallerinden biri değildir?

A
Askerlik nedeniyle görevden ayrılma
B
Ölüm
C
Memurluktan çekilmesi
D
Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin usul ve esaslarından biri değildir?

A
Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
B
Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
C
Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
D
Derecesi içinde en az 2 yıl çalışmış olmak
Soru 11
Konusu suç teşkil eden emir... " Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kesinlikle yerine getirilmez.
B
Kesinlikle yerine getirilir.
C
Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
D
Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine getirilir.
Soru 12

Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurları terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır?

A
20
B
30
C
10
D
15
Soru 13
Memurlara verilen babalık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
5
B
10
C
7
D
3
Soru 14

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? 35 40 45 50

A
40
B
50
C
45
D
35
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından biri değildir?

 
A
Davranış ve işbirliği
B
Sadakat
C
Sendika kurma
D
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
Soru 16
Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
A
Takip eden ayın ilk gününde
B
Göreve başladıkları günden itibaren
C
Takip eden ayın on beşinde
D
Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
Soru 17
Memura verilen evlilik izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
7
B
5
C
11
D
3
Soru 18

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Kadın memurlara hamileliğin 24 ncü haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
B
Kadın memurlara doğumdan sonra 1 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez
C
Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
D
Kadın memurlara doğumdan sonra 2 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
Soru 19
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biridir?  
A
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
B
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
C
Verilen emirlere itiraz etmek
D
Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?  
A
Yolluk giderleri ve gündelikler
B
Emeklilik
C
Aile yardımı ödeneği
D
Tedavi yardımı
Soru 21

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

A
Uyarma
B
Hiçbiri
C
Kınama
D
Aylıktan kesme
Soru 22

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş gününde göreve başlamak zorundadır.
B
Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadır.
C
Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için, belirlenen süreler devrin sona ermesinden itibaren başlar.
D
Aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır.
Soru 23

Görevinden çekilmek isteyen memurun, görevini bırakması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine kadar görevine devam eder.
B
Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı taktirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
C
Çekilmek isteyen memur, yerine bir atama yapılıncaya kadar görevini bırakamaz.
D
Çekilmek isteyen memur çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmemiştir?  
A
Emeklilik
B
Atanma ve yetiştirilme
C
Hizmet şartları
D
İlerleme ve yükselme
Soru 25
Toplam hizmet süresi 15 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?
A
25
B
35
C
20
D
30
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamı dışındadır?
A
Belediyeler
B
Anayasa mahkemesi üyeleri
C
Genel ve katma bütçeli kurumlar
D
İl özel idareleri
Soru 27
Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
A
Vekâlet ücreti
B
Ölüm yardımı
C
Fazla çalışma ücreti
D
Aylık
Soru 28

Kurum ve kuruluşların engelli memur çalıştırma yükümlülüklerinin oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
%5
B
%2
C
%1
D
%3
Soru 29
İki defa üst üste olumsuz sicil alan Devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları hâlinde, kendileri hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kademe ilerlemesi cezası verilir.
B
Aylıktan kesme cezası verilir.
C
Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır.
D
Başka bir sicil amirinin emrine atanabilirler.
Soru 30

Memurun amirinden aldığı emri uygulama hususunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz
B
Memur, amiri tarafından verilen emri, konusu suç teşkil etse de yerine getirmeye mecburdur.
C
Memur, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
D
Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur.
Soru 31

Doğum yapan memurlara, istekleri halinde kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

A
22
B
30
C
18
D
24
Soru 32

Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?

A
5 Mayıs - 5 Eylül
B
10 Mayıs-10 Eylül
C
20 Mayıs-20 Eylül
D
15 Mayıs - 15 Eylül
Soru 33

657 sayılı Kanunun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Sınıflandırma-Kariyer-Adalet
B
Sınıflandırma-Kariyer-Liyakat
C
Sınıflandırma-Kariyer-Eşitlik
D
Sınıflandırma-Liyakat-Adalet
Soru 34

“Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz …….. gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında "kademe İlerlemesinin durdurulması" cezasını gerektiren fiil ve hallerden birisidir?
A
Siyasi partiye girmek
B
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
C
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
D
Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak
Soru 36

Devlet memurları, tekrar atanabilmek için en fazla kaç kez görevlerinden istifa edebilir veya çekilmiş sayılabilirler?

A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 37

Kadın memurun toplam analık izin süresi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 hafta
B
Doğumdan önce 5, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 10 hafta
C
Doğumdan önce 3, doğumdan sonra 5 olmak üzere toplam 8 hafta
D
Doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 olmak üzere toplam 12 hafta
Soru 38
Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı itiraz süresi kaç gündür?
A
10
B
5
C
7
D
3
Soru 39

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

A
Aylıktan kesme
B
Kınama
C
Kademe ilerlemesinin durdurulması
D
Devlet memurluğundan çıkarma
Soru 40

Devlet memurlarının adaylık süresi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.

A
Adaylık süresi 6 aydan az 1 yıldan çok olamaz.
B
Adaylık süresi 1 yıldan az 3 yıldan çok olamaz.
C
Adaylığın kaldırılmasında süre belirlemesi yoktur.
D
Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
A
İzin
B
Güvenlik
C
Uygulamayı isteme
D
Toplu şikâyet ve toplu müracaat
Soru 42

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan sağlık personeline her yıl, yıllık izinlerine ilave olarak kaç günlük sağlık izni verilir?

A
15
B
30
C
20
D
25
Soru 43

"Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ……..... olarak verilir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Faturalı
B
Ayni
C
Maktu
D
Nakdi
Soru 44

Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıktan vekil olarak atanabilecek unvanlar arasında değildir?
A
Ebelik ve hemşirelik
B
Öğretmen
C
Tabip
D
İmam
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
B
Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
C
Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak
D
Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzen eşyayı kaybetmek
Soru 47
Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
B
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "tacir" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
C
Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
D
Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "esnaf" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
Soru 48

Toplam hizmet süresi 8 yıl olan bir devlet memurunun yıl içinde hak ettiği toplam yıllık izin süresi kaç gündür?

A
15
B
25
C
20
D
30
Soru 49

“Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Derece
B
Sınıf
C
Kadro
D
Kademe
Soru 50

Kadın memura doğum sonrası çocuğunu emzirmesi için verilen süt izni süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.
B
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
C
Doğumdan itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde
D
Doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 1,5 saat, ikinci altı ayda günde 1 saat süt izni verilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön





Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.