Liseye Sınavsız Geçiş

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları Online Test Çöz

Sponsorlu bağlantılar

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları Online Test Çöz

 

 

 

 

 

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları

Tebrikler - 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin es» ve usuller aşağıdakilerin hangisi tarafından çı­karılacak yönetmelikle düzenlenir?  
A
il genel idaresi
B
Başbakanlık
C
il özel idaresi
D
içişleri Bakanlığı
Soru 2
İl encümeniyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler­den hangisi yanlıştır? (Madde 27)
A
Encümen gündemi genel sekreter tarafın­dan hazırlanır.
B
il encümeni valinin başkanlığında toplanır.
C
Encümen üye tam sayısının salt çoğunlu­ğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunlu­ğuyla karar verir.
D
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hı­sımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşül­düğü encümen toplantılarına katılamazlar.
Soru 3
I-Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşül­mek üzere il genel meclisine gönderir. II-İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeli­ğe seçilme yeterliliğini kaybetmesi hâlinde üyelik, valinin kararı ile sona erer. III-Vali, il encümeninin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü kararlarına karşı 60 gün içinde Danıştaya başvurabilir. Valinin yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin ka­rar organıdır? (Madde 9)
A
İl genel meclisi
B
Vali
C
İl daimi encümeni
D
Belediye başkanı
Soru 5
İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybetti­ğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A
il encümeninin memur üyeleri
B
il idare heyeti
C
Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet
D
içişleri Bakanlığınca atanan 7 kişilik bir heyet
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri değildir?        
A
Bütçede öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
B
il özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
C
Kanunlarda öngörülen cezalan vermek
D
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak
Soru 7
İl genel meclisinin karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?        
A
Üye tam sayısının üçte biri
B
Üye tam sayısının beşte üçü
C
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
D
Üye tam sayısının dörtte birinden az olma­mak üzere toplantıya katılanların salt çoğun­luğu
Soru 8
İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir? (Mad­de 22)
A
Bakanlar Kurulu
B
Danıştay
C
Yargıtay
D
içişleri Bakanı
Soru 9
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni valiye en geç kaç gün içinde gönderilir? (Madde 15)  
A
15
B
8
C
5
D
10
Soru 10

Yerel seçim sonuçlarının ilanını takiben seçilecek il genel meclisi başkanlık divanı kaç yıllık süre için seçilir? (Madde 11)

A
4
B
2
C
6
D
5
Soru 11
İl genel meclisinin gündemi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? (Madde 13)
A
il genel meclis başkanı
B
il özel idaresi
C
Vali
D
Genel sekreter
Soru 12
İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliği­nin kaybedilmesi halinde, üyeliğin düşmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?    
A
İl genel meclisi
B
idare mahkemesi
C
Danıştay
D
Bölge idare mahkemesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? (Madde 10)
A
Borçlanmaya karar vermek.
B
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek
C
İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönet­melikleri kabul etmek
D
Şartsız bağışları kabul etmek.
Soru 14
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idaresinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin tem­silcisi validir.
B
il genel meclisi kararları valinin onamasına tabidir.
C
il genel meclisi yılda 2 kez, mayıs ve kasım aylarında olağan olarak toplanır.
D
il genel meclisi toplantılarının gündemi vali tarafından belirlenir.
Soru 15
İl genel meclisinin olağanüstü toplantı çağrı­sı ve gündemi en az kaç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur? (Madde 12)
A
2
B
4
C
5
D
3
Soru 16
İl Özel idaresi Kanunu'na göre valilerin faaliyet raporuna ilişkin açıklamaları il genel meclisince yeterli görülmezse vali hakkında yetersizlik kararı verilir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?        
A
Yetersizlik kararı meclis başkanınca gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanına gönderilir.
B
Vali aynı zamanda il genel meclisinin de başkanı olduğu için, kendisi hakkındaki ye­tersizlik kararına ilişkin herhangi bir işlem yapamaz.
C
Yetersizlik kararı üye tamsayısının salt ço­ğunluğuyla verilir.
D
Yetersizlik kararı meclis başkanınca İçişleri Bakanlığına değil Başbakanlık aracılığıyla Danıştaya gönderilmektedir.
Soru 17
İl genel meclisinin toplantıları ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Madde 12)        
A
Kural olarak üye tam sayısının salt çoğunlu­ğu ile toplanır.
B
Kendi belirleyeceği 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanır.
C
Bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların süresi en fazla 15 gündür.
D
Bütçe görüşmeleri dışında kalan toplantıla­rın süresi en fazla 5 gündür.
Soru 18
İl genel meclis başkanlık divanı seçimi kaç gün içinde tamamlanır? (Madde 11)
A
3
B
2
C
5
D
4
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin zo­runlu komisyonlarından biri değildir?
A
Plan ve bütçe komisyonu
B
imar ve bayındırlık komisyonu
C
Ulaşım komisyonu
D
Çevre ve sağlık komisyonu
Soru 20
İl genel meclisi üyelerinden birisinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde usullerden hangisiyle üyeliği sona erdirilebilir? (Madde 21)          
A
Valinin bildirimi ve Danıştayın kararı ile
B
Kaymakamın bildirimi ve valinin karar ile
C
Valinin bildirimi ve içişleri Bakanlığının ile
D
İçişleri Bakanlığının bildirimi ve Danıştayın kararı ile
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idare­sindeki görev ve yetkileri arasında değildir? (Madde 30)
A
il encümenine başkanlık etmek
B
il özel idaresi personelini atamak
C
il genel meclisine başkanlık etmek
D
il özel idaresinin taşınır ve taşınmaz malları­nı idare etmek
Soru 22
Kesinleşen il genel meclisi kararlarının özet­leri halka en geç kaç gün içinde duyurulur? (Madde 15)
A
7
B
3
C
5
D
10
Soru 23
İl genel meclisi toplantısının kapalı oturum şeklinde yapılmasına hangi çoğunlukla karar verilir? (Madde 12)        
A
Üye tam sayısının 1/3’ü
B
Toplantıya katılanların 1/3’ü
C
Üye tam sayısının salt çoğunluğu
D
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
23 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223Son
Geri dön

Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.