Liseye Sınavsız Geçiş

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 3

Sponsorlu bağlantılar

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 3

 

 

 

 

 

 

4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 3

Tebrikler - 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Deneme Sınavı 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Kınama II- Aylıktan kesme III- Kademe ilerlemesinin durdurulması Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdaki hangi disiplin cezası uygulanmış olanlar, disiplin kurullarında görevlendirilebilirler?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 2
Soruşturmacı, inceleme ve soruşturma sonucuna göre, ulaştığı kanaati ve buna ilişkin tekliflerini raporunda bildirmekle yükümlüdür. Bu teklifleri yaparken aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması doğru değildir?
 
A
“... cezası ile tecziye edilmesinin uygun olacağı”
B
“... hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı”
C
“... olarak nakledilmesinin uygun olacağı”
D
“Takdir Makama aittir.”
Soru 3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “İzin vermeye yetkili merciler” ile ilgili olarak bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
A
İlgili Müsteşar
B
Görev Yaptıkları İlin Valisi
C
İlgili Personel Genel Müdürü
D
İlgili Bakan
Soru 4
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?
 
A
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
B
Türk Ceza Kanunu
C
Devlet Memurları Kanunu
D
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Soru 5
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, ön inceleme yapılarak hakkında soruşturma izni verilen memur, bu karara karşı kaç gün içinde itiraz yoluna başvurabilir?
A
15
B
10
C
20
D
7
E
30
Soru 6
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda öğretmenler için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
 
A
Yargıtayın ilgili ceza dairesine
B
İl asliye ceza mahkemesine
C
Yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine
D
Bölge idare mahkemesine
Soru 7
Soruşturmalarda dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
 
A
Soruşturma şikâyet ve ihbar üzerine yapılmakta ise sanığa şikâyetçi veya muhbirin kullanmış olduğu ifade aynen sorulmamalı, soru suç sayılan eylemi açıkça ortaya koyacak, sanığın savunmasını rahatlıkla yapabilmesine ve delilleri ortaya koymasına olanak sağlayacak şekilde sorulmalıdır.
B
Adli ve idari soruşturmaların yapıldığı sırada, muhbir, şikâyetçi veya tanıkların, soruşturma onayında adı olmayan yeni kişi veya konuları ortaya koymaları hâlinde yeni kişilerin ad ve adresleri ile kendilerine yöneltilen suçlar belirtilerek ilgili makamdan yeni onay isteminde bulunulur ve onay alındıktan sonra soruşturma kapsamına konulur.
C
Sanığın kendisine yöneltilen suçları öğrenmesine izin verilmez. Bu nedenle isnat edilen suç kendisine açıklanmaz. Soruşturmada toplanan tüm delillere göre sanığın suçsuzluğuna kanaat getirilirse soruşturma tamamlanmadan bitirilir.
D
Soruşturmanın bütün aşamaları gizli yapılır. Her bakımdan başkasına söylenmesi veya yayılması yasaktır. Soruşturma sırasında tanık ve sanığa soru verilip başka yerde cevaplandırmasına veya ifadesini kopya kâğıdı kullanarak yazmasına izin verilmez.
Soru 8
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?
 
A
30
B
7
C
15
D
45
E
10
Soru 9
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?
 
A
Valiler
B
Kaymakamlar
C
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
E
Müsteşarlar
Soru 10
Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin tamamlanması aşağıda verilen sürelerden hangisi içerisinde zorunludur?
 
A
En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 60 gün içinde
B
En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 45 gün içinde
C
En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 15 gün içinde
D
En geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde
Soru 11
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre (A) ilinin merkez ilçesinde görevli bir okul müdürüne soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Kaymakam
B
Vali
C
Milli Eğitim Müdürü
D
İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
Soru 12
I- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri II- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri III- Müsteşarlar   4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre yukarıda yer alan görevlilerden hangisi ve ya hangilerinin hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?
 
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
I,II,III
E
II ve III
Soru 13
Disiplin soruşturması ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ceza mahkemelerinde yapılan yargılama sonucunda suçun oluşmadığı, ya da suçun o kişi tarafından işlenmediğinin saptandığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verilmiş ise, bu durum disiplin hukuku yönünden bağlayıcıdır.
B
Aynı eylem ve işlemle ilgili olarak adli soruşturma ve kovuşturmanın devam etmekte olması, disiplin soruşturmasını engeller.
C
Delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararları disiplin hukuku yönünden mutlak anlamda bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
D
Disiplin cezası verilebilmesi için mutlaka disiplin soruşturmasının yapılması gerekir.
Soru 14
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “ön inceleme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A
Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
B
Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
C
İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili mercinin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
D
Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceğigibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı eliyle de yaptırılabilir.
E
Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme yapılmış olsa dahi yapılan müracaatı tekrar işleme koyarlar. Soru 12:
Soru 15
Memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Disiplin amirleri
B
Üst disiplin amirleri
C
Yüksek disiplin kurulu
D
Etik kurulu
E
Disiplin kurulu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.