Liseye Sınavsız Geçiş

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1 Online Test Çöz

Sponsorlu bağlantılar

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1 Online Test Çöz

 

 

 

 

 

 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1

Tebrikler - 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak II- Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak III- Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamak Verilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?  
A
Orta Öğretim
B
Yaygın Eğitim
C
İlköğretim
D
Yüksek Öğretim
E
Okul Öncesi Eğitim
Soru 2
I.Lisans öncesi II.Lisans III. Lisans üstü 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?
A
İlköğretim
B
Yaygın eğitim
C
Yüksek öğretim
D
Orta Öğretim
E
Okul öncesi eğitim
Soru 4
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden biri değildir?
A
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
B
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
C
Çocukları ilköğretime hazırlamak
D
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
E
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
Soru 5
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter?
A
13
B
14
C
11
D
15
E
12
Soru 6
I- Öğretmen II- Uzman öğretmen III-Başöğretmen 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 7
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen “Eğitim Kurumları, dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır.” İfadesi hangi temel ilkeyi belirtir?
A
Fırsat ve İmkân Eşitliği
B
Laiklik
C
Genellik ve Eşitlik
D
Eğitim Hakkı
Soru 8
Türk milli eğitimi, sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıştır?
A
Milli Eğitim Temel Kanunu
B
Anayasa
C
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
D
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Soru 9
I- Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. II- Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir. III- Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir. IV-Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A
II, III ve IV
B
I, II ve IV
C
I,II,III
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
A
Karma eğitim
B
Liyakat
C
Demokrasi eğitimi
D
Her yerde eğitim
E
Yöneltme
Soru 11
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar?
A
6
B
7
C
5
D
8
Soru 12
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A
İlgili Vali
B
Başbakan
C
Millî Emlak Genel Müdürü
D
Maliye Bakanı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Soru 13
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Din kültürü ve ahlak öğretimi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde zorunlu olarak yer alacağı vurgulanmıştır?
A
Bilimsellik
B
Demokrasi eğitimi
C
Laiklik
D
Karma eğitim
Soru 14
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Öğretmenlik mesleği dışında aylık derecelerine uygun başka memur kadrolarına atanırlar.
B
Aynı okulda bir yıl daha çalıştırılarak tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
C
İl içinde başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
D
Aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.
E
İl dışında başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
Soru 15
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir?
A
Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak
B
Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek
C
Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak
D
Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak
E
Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak
Soru 16
Okul-aile birlikleri; I-Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler. II-Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler. III-Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve III
Soru 17
I-Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. II-Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. III-Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. IV-Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri “bilimsellik” ilkesiyle ilgilidir?
A
I, III ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 18
I-Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. II-Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler. III-Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve III
Soru 19
“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?
A
Genellik ve eşitlik
B
Eğitim hakkı
C
Fırsat ve imkân eşitliği
D
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
E
Süreklilik
Soru 20
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A
Millî Emlak Genel Müdürü
B
Çevre ve Şehircilik Bakanı
C
Başbakan
D
Maliye Bakanı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.